شمعدان نقره

شمعدان‌هایی که در دو طرف آیینه قرار می‌گیرند، سمبل فرزندانی هستند که در آینده از زندگی عروس و داماد نگهداری می‌کنند. شمعدان سمبل پایداری و روشنایی و گرما در کانون خانواده است. در گذشته در خانه‌های ایرانی ها، به تعداد فرزندان آن خانه شمع روشن می‌کردند که به نشانه روشنی، استواری و گرمی زندگی بوده است.

سر سفره عقد در دو طرف آینه دو شمع روشن می‌شود که یکی برای عروس و دیگری برای داماد است و به معنی ایجاد گرمی و روشنایی در زندگی پیش رویشان است.

شمعدان‌های نقره به شاخه‌های یک، دو، سه، پنج، شش و هفت تقسیم‌بندی می‌شوند. در بین شمعدان‌های مختلف مدل هایی وجود دارند که در آنها به جای شمع از چراغ استفاده می‌شود.

امروزه بعد از اتمام خطبه عقد و گرفتن کادوها شمعها را با پاشنه کفش یا با گلبرگ گل خاموش می کنند.

آینه و شمعدان نقره بابک

شمعدان نقره بابک